پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تاثیر پرستاری از راه دور(تله نرسینگ) بر کاهش بستری مجدد، بارمالی و کاهش مراجعات بیماران ضربه به سر پس از ترخیص از بیمارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بر اساس یافته های این پژوهش لزوم فراهم اوردن شرایط تعامل خانواده بیماران ضربه سر با تیم مراقبت که علاوه بر حمایت عاطفی-روانی بیماران و خانواده آنان، منجر به کاهش دفعات مراجعه غیرضروری بیماران به پزشک و بیمارستان ها می شود، بیشتر نمایان شد و پیشنهاد می شود چنین برنامه هایی به صورت مدون در تمامی مراکز درمانی راه اندازی شود. همچنین نتایج طرح حاکی از  کاهش میزان مراجعات بیماران به بیمارستان ها و کلینیک ها و بالتبع کاهش میزان بستری مجدد بیماران ضربه سر، کاهش بار مالی بر سیستم بهداشت و درمان، جامعه و خانواده ها به دلیل کاهش موارد مراجعه و بستری مجدد و نیز حمایت درمانی و عاطفی از بیماران ضربه سر و خانواده آنها داشت.

 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آتوسا آموزگار، اکرم شاهرخی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۰   |   کد طرح: پ/14/د
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.135.1514.fa
برگشت به اصل مطلب