پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قم
عوامل فردی و مراقبتی از مهمترین موانع رعایت اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
رعایت اخلاق حرفه ای در همه ی مشاغل ضروری است. اما در حرفه پرستاری و مامایی بدلیل نقش مستقیم و موثر آن در بهبود و بازگشت سلامتی اهمیتی انکار ناپذیر دارد. در مطالعه‌ای که با هدف تعیین موانع رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد از دیدگاه 246 نفر از پرستاران و ماماهای بیمارستانهای دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1395 انجام گرفت، موانع رعایت اخلاق حرفه ای در سه حیطه مدیریتی، محیطی و فردی مراقبتی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج مطالعه نشان داد مهمترین مانع در اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای در بالین در حیطه مدیریتی از دیدگاه ماماها کمبود دوره های بازآموزی و برنامه های آموزشی و از دیدگاه پرستاران ارتباط نامناسب سر پرستاران با پرسنل و کمبود دوره های بازآموزی و برنامه های آموزشی بود. مهمترین مانع در اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای در بالین در حیطه محیطی از دیدگاه ماماها مربوط به کمبود امکانات و تجهیزات مناسب در بخش و از دیدگاه پرستاران شیفت در گردش بود. همچنین در حیطه فردی مراقبتی مهمترین موانع از دیدگاه هر دو گروه (ماماها و پرستاران) کمبود مهارت فنی بود.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری نمود عوامل فردی و مراقبتی از مهمترین موانع رعایت اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان محسوب می‌گردند. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: ایمانه خاکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۲   |   کد طرح: 95704
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.136.1296.fa
برگشت به اصل مطلب