پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قم
فاصله و جهت ورود سرسوزن های دیالیز می تواند کیفیت دیالیز را تحت تاثیر قرار دهد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یکی از مسائل مهم که کیفیت همودیالیز را می تواند تحت تاثیر قرار دهد ری سیرکولیشن است. نتایج مطالعه‌ای که با هدف بررسی تاثیر جهت و فاصله سر سوزن ها بر میزان ری سیرکولاسیون فیستول شریانی وریدی در 22 بیماران تحت همودیالیز طی 4 جلسه متوالی (فاصله 3 سانت و هم جهت، فاصله 3 سانت و خلاف جهت، فاصله 6 سانت و هم جهت، فاصله 6 سانت و خلاف جهت) ‌انجام شد، نشان داد فاصله و جهت ورود سرسوزن ها می تواند کیفیت دیالیز را تحت تاثیر قرار دهد. لذا دقت در تعبیه مناسب سوزن ها می‌تواند در کاهش ری سیرکولیشن و افزایش کیفیت دیالیز موثر باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.136.1307.fa
برگشت به اصل مطلب