پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قم
دریافت آلوپورینول ارجحیت قابل توجهی بر هیدراتاسیون به تنهایی در بیماران پر خطر در پیشگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب ندارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نفروپاتی ناشی از ماده حاجب یک عارضه جدی در پروسیژرهای رادیوگرافی وسومین علت آسیب حاد کلیه در بیماران بستری می باشد. در مطالعه‌ای که به منظور بررسی اثر پیشگیری کننده آلوپورینول در پیشگیری از نفروپاتی در بیماران High risk تحت آنژیوگرافی کرونر انجام گرفت140 بیمار با حداقل 2 ریسک فاکتور بروز نفروپاتی در دو گروه آلوپورینول و گروه کنترل بصورت تصادفی قرار گرفتند. بیماران در گروه آلوپورینول، 300 میلیگرم آلوپورینول 24 ساعت قبل از پروسیژر و نیز هیدراتاسیون ( از 12 ساعت قبل تا 12 ساعت بعد از آنژیوگرافی) گرفتند، در حالی که گروه کنترل فقط هیدراتاسیون را دریافت کردند.
نتایج نشان داد دریافت آلوپورینول ارجحیت قابل توجهی بر هیدراتاسیون به تنهایی در بیماران پر خطر در پیشگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب  ندارد
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر لیلی ایرانی راد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۱۲   |   کد طرح: 93382
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.136.1310.fa
برگشت به اصل مطلب