پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آنژیوژنز با تهاجم بافتی در بازال سل کارسینوما (نوعی تومور پوستی) ارتباط دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بازالسلکارسینوما (BCC) شایعترین تومور پوستی است. اگرچه آنرا توموری با رفتار نسبتاً خوشخیم میدانند اما مواردی از آن با رفتار تهاجمی مشاهده شده است. هیچ یک از شاخصهای مورفولوژیک میکروسکوپی به تنهایی توجیهکننده تهاجم این تومور نیستند. آنژیوژنز بهعنوان عامل بیولوژیک شناختهشده نقش مهمی در رشد و گسترش تومورها دارد. در این مطالعه که نقش احتمالی آنژیوژنز را در تهاجم بازالسلکارسینوما بررسی کرد یافته ها نشان داد آنژیوژنز با تهاجم بافتی در BCC ارتباط دارد و هر چه تعداد شاخص های مورفولوژیک تهاجم در این تومور بیشتر باشد دانسیتهیعروقی بیشتر است.علیرغم آنکه هیچیک از شاخصهای مورفولوژیک بهتنهایی رفتار تهاجمی را در این تومور توجیه نمیکند، تعداد شاخصهای میکروسکوپی تهاجم در تعیین میزان تهاجمی بودن تومور و پیگیری بیماران اهمیت دارد.
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر زریچهر وکیلی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۰   |   کد طرح: 9339
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.137.1289.fa
برگشت به اصل مطلب