پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ماساژ به روش لمسی ـ حرکتی (TKS) بر شاخص های رشد نوزادان سالم تاثیر دارد اما این تاثیر معنی دار نیست.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یکی از اهداف طب کودکان این است که هر کودک پتانسیل فردی خود را برای رشد و تکامل به دست آورد .روشهای متعددی جهت بهبود رشد در نوزادان از جمله طب فشاری و لمس درمانی پیشنهاد شده است. یکی از مؤثرترین اشکال لمس، ماساژ درمانی است. این مطالعه مداخله ای با هدف بررسی تاثیر ماساژ به روش لمسی ـ حرکتی بر شاخص های رشد نوزادان سالم انجام گرفته است.  60 نوزاد سالم ترم واجد شرایط ورود به مطالعه در دو گروه آزمون (30 نوزاد) و کنترل (30 نوزاد) قرار گرفتند. تحریک لمسی-حرکتی را نوزادان یک روزه گروه آزمون، توسط مادرشان در منزل دریافت کردند. این روش روزانه 2 بارو هر بار15دقیقه ، مابین دو مرحله تغذیه نوزاد (قبل از شیر خوردن)، برای 4 هفته متوالی انجام شد. اندازه گیری های وزن، قد و دورسر در بدو تولد، پایان روز 14 و پایان روز 28 در نوزادان هر دو گروه به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که علی رغم افزایش روزانه در اندازه شاخص های وزن، قد و دورسر، این افزایش معنی دار نبوده است

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر معصومه حسینیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۲   |   کد طرح: 94117
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.137.1361.fa
برگشت به اصل مطلب