پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مهارت های ارتباطی بین فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیازمند توجه بیشتری است مهارت های ارتباطی بین فردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیازمند توجه بیشتری است

حذف تصاویر و رنگ‌ها
                نتایج این مطالعۀ مقطعی که روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد، نشان داد که میانگین نمره سطح مهارت‌های ارتباطی دانشجویان مورد مطالعه برابر با 74/9±49/102 و ارتباط معنی داری بین نمره میانگین مهارتهای ارتباطی دانشجویان و ترم تحصیلی وجود نداشت. کمترین و بیشترین نمره میانگین مهارتهای ارتباطی به ترتیب مربوط به رشته های اتاق عمل و رادیوتراپی بود. در مجموع سطح توانمندی‌های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه مهارت‌های ارتباطی بین فردی در جایگاه مطلوبی قرار ندارد بنابراین انجام پژوهش های مداخله ای به منظور ارتقای مهارتهای ارتباطی توصیه می شود.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: بشری وهابی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۲۹   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.138.2000.fa
برگشت به اصل مطلب