پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشجویان از محیط‌های یادگیری بالینی رضایت کافی ندارند دانشجویان از محیط‌های یادگیری بالینی رضایت کافی ندارند

حذف تصاویر و رنگ‌ها
            نتایج این مطالعه توصیفی تحلیلی، نشان داد که میانگین نمره کلی نظرات دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج از محیط یادگیری بالینی بالاتر از حد متوسط است. بالاترین نمره میانگین بدست آمده مربوط به حیطه های رضایت و روابط بین فردی و کمترین آن مربوط به حیطه های نوآوری در آموزش و فردی سازی بود. نتایج این مطالعه بیان کننده آن است که دانشجویان مورد بررسی از محیطهای یادگیری بالینی رضایت کافی نداشته‌اند و انتظارات بیشتری در این مورد دارند. بنابراین توجه بیشتر برنامه ریزان آموزشی و مربیان پرستاری برای فراهم نمودن محیط بالینی مناسب به منظور آموزش و یادگیری مناسب، ضروری است.

 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.138.2004.fa
برگشت به اصل مطلب