پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بیشترین رضایت شخصی با میزان ترخیص مربوط به بخش اورژانس و کمترین مربوط به بخش انکولوژی است. بیشترین رضایت شخصی با میزان ترخیص مربوط به بخش اورژانس و کمترین مربوط به بخش انکولوژی است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
               نتایج این مطالعه توصیفی-تحلیلی نشان داد بیشترین میزان ترخیص با رضایت شخصی مربوط به بخش اورژانس با 893  بیمار و کمترین مربوط به بخش انکولوژی با 8 بیمار بود. بیشترین علل ترخیص با رضایت شخصی شامل احساس بهبودی، مشکلات خانوادگی و نارضایتی از پزشکان بود. با توجه به نتایج لازم است تا مدیران راهکارهای لازم را در زمینه کمک در جهت آگاه سازی بیشتر بیماران از بیماری و مشکلات تهدیدکننده در صورت عدم تکمیل درمان، رفع مشکلات خانوادگی مرتبط با ترخیص بیمار با رضایت شخصی و رفع دیگر علل مرتبط ارائه دهند.

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.138.2008.fa
برگشت به اصل مطلب