پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ارتباط غلظت سلنیوم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی با بالانس اکسیداتیو

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج مطالعه ای در در استان کردستان بر روی در مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی  انجام گرفته است نشان داده می‌دهد که غلظت سرم هورمون محرکه تیروئید (TSH) در گروه بیماران به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بوده است، هرچند غلظت تیروکسین آزاد (FT۴) در بیماران و گروه مقایسه یکسان بوده اشت.


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ارتباط غلظت سلنیوم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی مادرزادی با بالانس اکسیداتیو و مقایسه آن با افراد سالم
مجری اصلی: محمد عبدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰   |  
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.138.2685.fa
برگشت به اصل مطلب