پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نتیجه طرح دانشگاه بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سلامت عمومی در پرستاران ارتباط وجود دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهمیت موضوع: ﭘﻮﻛﻲ  اﺳﺘﺨﻮان ﻳﻚ  ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻧﺎﺗﻮان ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﺰد زﻧﺎن است. و ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﺑﻴﻤـﺎری ﻣﻨﺘـﺸﺮ  اﺳــﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﻛــﺎﻫﺶ ﺗــﻮده اﺳــﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد.
یافته ها: میانگین نمره رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان3.3± 34.137 بود. و میانگین نمره سلامت عمومی آنها9.98± 29.47 بود. بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و سلامت عمومی در پرستاران مورد مطالعه  ارتباط وجود داشت. میانگین نمره 3 D 16.14±22.68 بود. بین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان و  سطح D3 خون ارتباط معنادار مشاهده نشد. با توجه به نتایج رفتارهای پیشگیری کننده و سلامت عمومی پرستاران مورد مطالعه در سطح متوسط بود .بین دو متغییر  ارتباط مستقیم وجود دارد. که نمایانگر ضرورت  توسعه رفتارهای پیشگیرانه در ارتقاء سلامت پرستاران می باشد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: در آموزش: با استناد به نتایج مطالعه و برنامه ریزی آموزشی( آموزش مداوم )پایش وضعیت استخوانی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان سلامت عمومی را در جامعه هدف افزایش دهیم. در مدیریت و بالین: با تعیین شاخص سلامت عمومی ورفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان می توان با پیگیری و برنامه ریزیهای پیشگیرانه در سنین میان سالی از عواقب آن کاست و پرستاران شاغل با بهره وری بیشتر ،مراقبتهای بهتر و با کیفیت تری به بیماران ارائه دهند
.
 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.139.6246.fa
برگشت به اصل مطلب