پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه توافق پذیری، روان رنجورخویی، مسئولیت پذیری، گشودگی و درآمد رابطه معناداری با تمایل به سوء مصرف مواد دارند

حذف تصاویر و رنگ‌ها
متامفتامین ها دسته ای از مواد روانگردان هستند که امروزه بطور روز افزونی مورد سوء مصرف قرار گرفته و سبب وابستگی روانی و مشکلات جسمی، اجتماعی، اقتصادی و روانی متعددی گردیده است. سوء مصرف مواد مخدر  پدیده ای روانی-اجتماعی است که عوامل مختلف شخصیتی، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی با درمان و تداوم مصرف آن ارتباط دارند. لذا بررسی صفات شخصیتی و ارتباط آن با سلامت معنوی و حمایت اجتماعی مصرف کنندگان متآمفتامینمی تواند اطلاعات مناسبی را جهت شناسایی بیماران و طرح ریزی برنامه مراقبتی و توانبخشی آنان فراهم سازد.
          نتایج پژوهش حاکی از آن بود که در مجموع توافق پذیری، روان رنجورخویی، مسئولیت پذیری، گشودگی و درآمد رابطه معناداری با تمایل به سوء مصرف مواد دارند و مسئولیت پذیری، گشودگی، روان رنجورخویی، جنسیت، توافق پذیری، سطح تحصیلات و سن نیز در پیش بینی خطرات سوء مصرف مواد دارای نقش معناداری دارند. اینیافته دارای تلویحات کاربردی در زمینه ارتقای سلامت است. با بررسی نتایج این مطالعه می توان استنباط نمود که ارائه اطلاعاتی راجع به اصلاح صفات شخصیتی و کنترل عوامل جمعیت شناختی مهم در افراد ممکن است شیوه ای مؤثر برای تشویق آنان برای حفظ سلامتی و اجتناب از سوء مصرف مواد در آینده توسط آنان باشد.  در نتیجه، با ارائه برنامه های مداخله ای برای کاهش تمایل به سوء مصرف مواد و نیز بهبود روش های تنظیم هیجان، شناخت و رفتار به منظور ارتقای سلامت می توان از آسیب های بعدی از جمله گرایشو اقدام به سوء مصرف مواد در آنان پیشگیری نمود و عملکرد آنان را بهبود بخشید.
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.140.1546.fa
برگشت به اصل مطلب