پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه رابطه معنادار بین صفات شخصیتی با حمایت اجتماعی و نیاز روانی شایستگی اقدام کنندگان خودکشی وجود دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی است. نمونه ها شامل117 نفر  اقدام کننده خودکشی به روش مسمومیت بود که با روش نمونه گیری در دسترس و  با توجه به معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند.روند افزایشی خودکشی از یک سو و وجود اهمیت پارامترهای شخصیتی، توجه به ویژ‌گی‌های شخصیتی افراد را برای بررسی دقیق‌تر و توانمندسازی افراد در این جهت، لازم و ضروری می‌سازد، چرا که بررسی پدیده خودکشی، موضوعی تخصصی، پیچیده و معمولاٌ قابل پیشگیری است که دخالت صحیح می‌تواند اقدام به خودکشی را تعدیل کند و یا از بین ببرد.
نظر به شیوع آسیب ها و اختلالات روانشناختی و سن شروع آنها و با توجه به این امر که بسیاری از این اختلال ها قابل تشخیص و پیشگیری هستند ،هدف این پژوهش تعیین ویژگی های شخصیتی و ارتباط آن ی انیازهای اساسی روانشناختی و حمایت اجتماعی افرادی می باشد که به علت مسمومیت عمدی به قصد خودکشی و یا اقدام به آن،  به بیمارستان توحید سنندج در سال 1395مراجعه کرده اند
نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین صفات شخصیتی با حمایت اجتماعی و نیاز روانی شایستگی اقدام کنندگان خودکشی می باشد. با توجه به اینکه بهترین راه برای کمک به پیشگیری از اقدام به خودکشی ، دادن آگاهی و ارتقاء درک افراد از شرایط و متغیرهای زمینه ای مرتبط است، در این خصوص می توان از طریق آموزش مناسب و بالابردن سطح آگاهی افراد و خانواده ها پروسه  پیشگیری را در افراد مستعد اقدام به خودکشی تسریع کرد وعوارض متعاقب آنرا کاهش داد.
بطور کلی از نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که با توجه به وجود ارتباط صفات شخصیتی با حمایت اجتماعی و
زیر مؤلفه شایستگی از نیازهای روانی مسمومین اقدام کننده به خودکشی، با پی بردن به صفات شخصیتی افراد اقدام کننده به خودکشی می توان وضعیت نیازهای روانی و تا حدود زیادی وضعیت حمایت اجتماعی مورد نیاز آنان را پیش بینی نمود.
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.140.1549.fa
برگشت به اصل مطلب