پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه تاثیر مداخله معنوی بر عزت نفس بیماران تحت همودیالیز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه با هدف برسی تاثیر مداخله معنوی بر عزت نفس بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1395 انجام گردید نتایج نشان داد که مراقبت معنوی بر عزت نفس بیماران همودیالیز موثر بوده است و مراقبت معنوی منجر به افزایش عزت نفس بیماران گردیده است. لذا میتوان چنین استنباط کرد که گنجاندن مراقبت معنوی در برنامه مراقبتی بیماران همودیالیز منجر به ارتقا سطح عزت نفس در این بیماران می شود. لذا توصیه میشودبه لحاظ اینکه هدف اصلی در پرستاری بالینی ارئه خدمات به بیماران و کمک به آنها است یافته ها و نتایج این پژوهش در اختیار مسئولین  وپرستاران شاغل در بخشهای همودیالیز قرار گیرد تا از مداخله معنوی به عنوان یک روش در بهبود و مراقبت بیماران همودیالیزی استفاده کنند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: جهانگیر رضایی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 95647
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.140.1577.fa
برگشت به اصل مطلب