پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مقاومت متالوبتالاکتامازی در ایزوله های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به کارباپنم وجود دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراونی ژن های متالوبتالاکتاماز در بین سودوموناس آئروژینوزای جداشده از شهر گرگان انجام شد. در این مطالعه در طول یک دورۀ شش ماهه از بهمن 1395 تا تیر 1396، کشت های میکروبی بدست آمده از نمونه های کلینیکی مختلف مربوط به بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و تشخیصی شهر گرگان برای جداسازی سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اگرچه شیوع ایزوله های CRPA در مراکز درمانی و تشخیصی شهر گرگان نسبتاً پایین بود ولی این میزان مقاومت نسبت به کارباپنم ها بیانگر کاهش گزینه های دارویی می باشد. شیوع بالای فنوتیپ های MDR و XDR در بین ایزوله های مولد MBL بر نظارت مداوم بر تجویز آنتی بیوتیک ها و همچنین نیاز به اقدامات کنترل عفونت به منظور پیشگیری از گسترش اینگونه ارگانیسم های مشکل زا تأکید دارد.  

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر عبداله اردبیلی - دوگونچی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 950429096
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.141.1861.fa
برگشت به اصل مطلب