پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
در افراد ساکن روستاها و رتبه تحصیلات پایینتر شیوع IgG مثبت بالاتر میباشد و همچنین در خانه دار ها میزان Avidity بالاتراست.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه با هدف بررسی تست Avidity IgG توکسوپلاسموز در زنان باردار شهرستان گرگان که در سه ماهه اول بارداری بودند و در همراهی با مثبت بودن IgG نشانه حاد بودن عفونت می باشند،  انجام شد. در این مطالعه زنان بارداری که در سه ماه اول بارداری برای انجام تستهای آزمایشگاهی مراجعه کرده بودند، برای انجام تست IgG و IgM توکسوپلاسموز و IgG Avidity test ارجاع شدندو همزمان برایشان پرسشنامه ای نیز تکمیل شد. با توجه به نتایج متفاوت و مشابه مطالعه حاضر با مطالعات مخنلف ارتباط بین متغیرها و شیوع عفونت متاثر از موارد دیگری همچون نوع فرهنگ مناطق مختلف ،مسائل تغذیه ای متفاوت وبسیاری از عوامل شناخته شده و نا شناخته می باشدکه مطالعات بیشتری در این زمینه می طلبد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر بهناز خدابخشی- پریا گران ملک خیلی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 950505115
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.141.1884.fa
برگشت به اصل مطلب