پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
تعیین قدرت ابزار جداسازی ایرانی (PWT) در پیشگویی پیامد جداشدن بیماران از دستگاه تهویه‌ی مصنوعی در بخش‌های مراقبت ویژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه با هدف تعیین قدرت ابزار جداسازی ایرانی (PWT) در پیشگویی پیامد جداشدن بیماران از دستگاه تهویه­ی مصنوعی در بخش­های مراقبت های ویژه بر روی 97 تن از بیماران تحت تهویه مصنوعی بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان انجام شد. از 97 بیمار مورد بررسی 63 نفر (9/64 درصد) مرد و 34 نفر (1/35 درصد) زن بودند. میانگین و انحراف معیار سن، مدت بستری و مدت تهویه مصنوعی مشارکت کنندگان در پژوهش به ترتیب 15/18±46/49 سال، 14/7±67/11 روز و 5/2±31/5 روز بود. علاوه بر این یافته ها نشان داد پیامد جداسازی از دستگاه در 85 بیمار (6/87%) موفق و در 12 بیمار (4/12%) ناموفق بود. نتایج نشان داد بهترین نقطه ی برش پیشنهادی برای ابزار جداسازی به گونه ای که باعث بهبود ویژگی بدون تغییر فاحش در سایر پارامترها  گردد،  بالاتر از 53 است.
 
 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.141.1888.fa
برگشت به اصل مطلب