پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
بیان پروتئین نو ترکیب با SDS-PAGE و وسترن بلات با استفاده ار آنتی بادی اختصاصی ضد پروتئینGMCSF تأیید گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه با هدف تعیین همسانه سازی، بیان آزمایشگاهی پروتئین نو ترکیب فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت - منوسیت انسانی (rh GMCSF)  در اشریشیاکلی انجام شد .جامعه مورد مطالعه باکتری ترانسفورم شده حاوی وکتور نوترکیب بود. نتایج colony PCR نشان دهنده جایگیری صحیح ژن در قالب صحیح در میزبان بیانی بود که وجود ژن 596 را در آن نشان می داد و استفاده از تکنیک وسترن بلات و SDS-PAGE بیان پروتئینGMCSF و وجود ژن را در میزبان تأیید کرد.
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مجید شهبازی -لیلا وردست زاده -دکترنصرت اله ضرغانی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 920807114
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.141.2052.fa
برگشت به اصل مطلب