پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کاهش بیان یک ژن تاثیر گذار بر آنژیوژنزیس می تواند بر تغییر بیان دیگر پروتئین ها اثر گذار باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه با هدف بررسی پیامدهای خاموش سازی ژن VEGF-Aدر پروتئوم رده سلولیT47D به کمک shRNA انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه رده سلولیT47D در محیط کشت سلول بود. پس از ترانسفکشن و ورود وکتور بیانی به سلول ها ، در زمان های مشخصی بیان ژن VEGF-A در سطح mRNA و پروتئین سنجیده شد. نتایج نشان دادند که بیان ژن در نمونه های تیمار شده در مقایسه با نمونه های کنترل کاهش یافته است و همینطور کاهش بیان ژن VEGF-A  باعث تغییراتی در سطح پروتئوم سلول شده است.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مجید شهبازی-سوده امیدی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 921220224
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.141.2055.fa
برگشت به اصل مطلب