پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
بیان ژن VEGF در هر سه گروه هدف نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه جهت بررسی اثرات ضدتکثیری ریبونوکلئوتید  مداخله گر (siRNA) ضد فاکتور رشد رگی- آلفا حمل شونده بوسیله ی نانوذرات میله ای طلا و نانوحاملین دندریمری در سلول های سرطانی سینه T47D انجام گردید. جامعه مورد مطالعه رده سلولیT47D در محیط کشت سلول بود.د راین مطالعه siRNA اختصاصی علیه VEGF-α بوسیله نانوحامل در رده  سلولی سرطانی T47d وارد گردید و میزان بیان فاکتور های  VEGF-α ، حیات سلولی و فرآیند مرگ برنامه ریزی شده (apoptosis) مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعات از روش های میکروسکوپ فلورسنت،Serum stability test Real , time PCR، Elisa assay، MTT assay و Flowcytometry استفاده گردید و در خصوص هر سه مورد : VEGF siRNA-Transfection reagent و VEGF siRNA-GNR و VEGF siRNA-Dendrimer ، تمامی بر هم کنش های مولکولی و شکل گیری نانودارو، میزان بیان VEGF و خواص نوری و فیزیکی نانو حاملین ، قبل و بعد از تشکیل نانو پلکس و انتقال به سلول هدف، ارزیابی اندازه گیری و مقایسه گردید. نتایج کاهش بیان ژن VEGF را در هر سه گروه هدف نسبت به گروه کنترل نشان داد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مجید شهبازی- دکتر یعقوب یزدانی آرش طهماسبی فر   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 9012090288
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.141.2060.fa
برگشت به اصل مطلب