پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ارتباط معناداری بر مبنای حضور VZV DNA بین بیماران MS و افراد گروه کنترل در شمال ایران وجود ندارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه با هدف تحقیق بر روی حضور VZV DNA در نمونه های خون محیطی (خون کامل) بیماران مبتلا به MS و گروه کنترل انجام شد. نمونه خون 49 بیمار مبتلا به MS و 49 فرد سالم گروه کنترل جمع آوری شد، استخراج DNA انجام شد و تست PCR بر روی  نمونه های PBMCs صورت گرفت. نتایج نشان داد هیچ ارتباط معناداری بر مبنای حضور VZV DNA بین بیماران MS و افراد گروه کنترل در شمال ایران وجود ندارد. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علیجان تبرایی- اکرم سادات احمدی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 940319053
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.141.2066.fa
برگشت به اصل مطلب