پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تقویت هوش معنوی بر استرس مراقبین سالمندان تاثیر مثبت دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه توصیفیتحلیلی بر روی 113  مراقب سالمند بستری در بخش داخلی بیمارستان 22 بهمن گناباد انجام شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استرس درک شده کوهن PSS (Perceived stress scale)، پرسشنامه فشار مراقبتی، پرسشنامه هوش معنوی کینگ SISRI(The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory) به روش در دسترس از بین مراقبین سالمندان بستری در بخش داخلی جمع آوری شد. تجزیه داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 20 و با استفاده از آمار توصیفی  و آزمون همبستگی پیرسون انجام گرفت.
نتایج نشان داد مراقبین سالمندان بستری در بیمارستان استرس بالایی را تجربه می‌کنند که سلامت آن‌ها و سالمندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا مداخلاتی همچون برگزاری کلاس های مذهبی، تقویت هوش معنوی و مشورت با روحانیون برای این گروه جهت کاهش عوارض استرس توصیه می‌شود.  
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: ایمان قربانی مقدم   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۳   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.142.1206.fa
برگشت به اصل مطلب