پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گناباد
ماساژبازتابی پا در افزایش حجم شیر مادران با نوزاد نارس تاثیری ندارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور تصادفی، سه گروهه، بر روی 45 مادر  دارای نوزاد نارس بستری در بیمارستان شهداء قوچان در سال 95 که به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه (مداخله، پلاسبو و کنترل ) تقسیم شدند، انجام شد.گروه مداخله ماساژ بازتابی پا را در سه روز متوالی و به مدت 20 دقیقه دریافت کردند. درگروه پلاسبو ماساژ ملایم ساق پا  و گروه کنترل تحت مراقبت های روتین بخش قرار گرفتند. میزان حجم شیر در قبل و 30 دقیقه بعد از ماساژ در روز اول و سوم مداخله اندازه گیری شد، سپس داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز واریانس با مقادیر تکراری، بونفرونی و کای اسکوئر در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
ماساژ بازتابی پا در مادران با نوزاد نارس باعث افزایش حجم شیر آنان نشد، لذا تحقیقات بیشتری در این زمینه توصیه می شود
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: نرگس درخشان   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 95/17
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.142.1258.fa
برگشت به اصل مطلب