پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گناباد
عدم آگاهی دختران دبیرستانی از فقر آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دراین مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که طی آن 323 نفر از دانش آموزان مقطع دوره دوم از بین پنج دبیرستان شهرستان گناباد در سال 96-1395 به صورت سیستماتیک انتخاب شدند. بررسی متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع دوره ی دوم دبیرستان شهر گناباد در مورد کم خونی فقر آهن و عوامل مرتبط با آن از طریق تکمیل پرسشنامه انجام شد.
باتوجه به فراگیر بودن آنمی فقر آهن بخصوص در دختران و بر اساس نتایج این مطالعه مشخص گردید که اکثریت دانش آموزان آگاهی، نگرش و عملکرد مناسبی در مورد شیوه های پیشگیری و کنترل آنمی فقرآهن نداشتند. که لزوم توجه به این مشکل توسط مدیران، مراقبین بهداشت و مسئولین بهداشت مدارس را می طلبد. اجرا و توجه دقیق به آهن یاری در دبیرستان های دخترانه و مصرف مکمل های آهن و توجه به رژیم غذایی مناسب و عادات درست می تواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل آنمی فقر آهن داشته باشد. توصیه می شود برای موفقیت هرچه بیشتر در اجرای برنامه آهن یاری کیفیت قرص ها مد نظر قرار گیرد.

 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.142.1284.fa
برگشت به اصل مطلب