پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی گناباد
بحث گروهی روشی موثر و تاثیر گذار بر درک بهبود خود مراقبتی در کاهش عوارض بیماری دیابت نوع 2

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه تجربی، 72 بیمار واجد شرایط از کلینیک دیابت گناباد در سال 1395 به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله، مداخلات خودمراقبتی و توانمندسازی مرتبط به روش بحث گروهی در 4 جلسه اجرا و 2 ماه بعد پیگیری شد. گروه کنترل مداخلات روتین را دریافت کردند. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics نسخه20 با آزمون های کای دو، فیشر، تی مستقل، تی زوجی در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد بحث گروهی روشی تاثیرگذار برای بهبود وضعیت خودمراقبتی و توانمندسازی می باشد. اجرای بحث گروهی برای تقویت رفتارهای خودمراقبتی در کاهش عوارض همراه دیابت و ارتقاء سلامت کلی در این گروه از بیماران مؤثر می باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: میثم محسنی خواه   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 95/53
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.142.1285.fa
برگشت به اصل مطلب