پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دوز پایین داروی سدیم آرسنیت سبب بهبود حافظه فضایی و کاهش آپوپتوزیس و افزایش اتوفاژی در ناحیه هیپوکامپ مغز موش صحرایی نر می گردد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در مطالعه ای که بر روی 80 موش صحرایی نر در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، نتایج نشان دادند که تاثیرات سدیم آرسنیت بر فاکتورهای مربوطه، وابسته به دوز می باشد. غلظت بالای سدیم آرسنیت سبب افزایش آپوپتوزیس و کاهش اتوفاژی و در غلظت های پایین تر اثر معکوس مشاهده می‌گردد. همچنین میزان دوز پایین، یادگیری و حافظه فضایی را بهبود و میزان دوز بالا تاثیری بر آنها در مقایسه با گروه کنترل ندارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمد شریف زاده   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۱۲   |   کد طرح: 90/73
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.144.357.fa
برگشت به اصل مطلب