پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
خصوصیات شخصیتی والدین در بروز صفات شخصیت مرزی در نوجوانان موثر می باشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اختلال شخصیت مرزی با یک الگوی فراگیر از رفتارهای شدید منفی، رفتار تکانشی ناسازگار و مشکلات بین فردی مشخص می شود. تعامل والدین با فرزندان می تواند در بروز اختلال شخصیتی مرزی موثر باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی خصوصیات شخصیتی والدین نوجوانان مبتلا به اختلال شخصیتی مرزی است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین نمره تست اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان و نمره مولفه های شخصیتی والدین ارتباط نسبتا قوی از نظر آماری وجود دارد لذا توصیه می شود جهت پیشگیری و مداخلات درمانی در زمینه اختلال شخصیت مرزی، مولفه های شخصیتی والدین نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در صورت نیاز نیز مداخلات لازم نیز صورت گیرد.


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی خصوصیات شخصیتی والدین نوجوانان دارای صفات شخصیت مرزی
مجری اصلی: شعله نمازی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۸   |   کد طرح: 79132
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.147.5126.fa
برگشت به اصل مطلب