پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی همدان
عوامل موثر بر آلودگی مجدد به شپش سر در دانش آموزان دختر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 
این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی ۹۶ دانش آموز دختر که آلودگی مجدد به شپش سر  در آنها مشاهده شده بود، با هدف تعیین عوامل موثر بر آلودگی مجدد به شپش سر در دانش آموزان دختر صورت گرفت.
که بیمار مبتلا به دیابت نوع۲ دارای پرونده مراقبت در واحد دیابت ساکن شهرستان بهار به روش نمونه گیری تصادفی ساده با هدف تعیین تاثیر حمایت اجتماعی خانواده بر کنترل بیماری دیابت نوع ۲ در شهرستان بهار، استان همدان در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد بین مقطع تحصیلی دانش آموز ، نوع درمان ، استفاده از برس یا شانه دندانه ریز و درمان خانوادگی با آلودگی مجدد به شپش سر ارتباط آماری معنی داری وجود دارد.
منبع:
مرادی، علیرضا و همکاران. بررسی عوامل موثر بر آلودگی مجدد به شپش سر در دانش آموزان دختر
 [ طرح تحقیقاتی]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان،۱۳۹۶

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی عوامل موثر بر آلودگی مجدد به شپش سر در دانش آموزان
مجری اصلی: علیرضا مرادی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۱   |   کد طرح: 9505192935
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.148.1774.fa
برگشت به اصل مطلب