پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بین فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه وجود دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
رفتار کارکنان از اهمیت قابل ملاحظه ای در موفقیت سازمان  برخوردار است. یکی از رفتارهایی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است ، رفتار شهروندی سازمانی می باشد. رفتار شهر وندی سازمانی به آن دسته از رفتارها گفته می شود که فرد از سوی سازمان اجباری به انجام آن ندارد،یا به عبارتی این رفتارها فراتر از الزامات نقش می باشد .هدف از این تحقیق بررسی بابطه بین فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده است.

با توجه به نتایج تحقیق حاضر که در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رفتار شهروندی سازمانی باعث بهبود و افزایش سلامت سازمانی شده است پیشنهاد می شود که سازمان مذکور در جهت بهبود و توسعه رفتارهای فرانقشی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی موجبات سلامت سازمانی وودیگر شاخص های توسعه سازمان را فراهم نماید. همچنین تدبیری اندیشیده شود که با مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به حیطه کاری ، سلامت سازمانی سازمان بهبود یابد.


 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی رابطه بین فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مجری اصلی: سید محمد نجاتی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۱/۱   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.149.3235.fa
برگشت به اصل مطلب