پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی آبادان
معاونت آموزش، تحققیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان شیوع خشونت روانشناختی در بین زنان متاهل شهرستان آبادان 71.1 درصد می باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شیوع کلی خشونت 72.3 درصد و انواع خشونت روانشناختی، فیزیکی، تهدید کننده حیات و جنسی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر آبادان به ترتیب 71.7، 17.8، 8.3، 7.1 بود. ارتباط معنی داری بین خشونت با سن، رضایت زناشویی، رفتار خانواده ها، تامین مالی، سیگار، الکل، بیماری، نوع مسکن، شغل، محل تولد و سوابق کیفری وجود داشت.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: لیلا فخارزاده، سعیده الهامی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: U12-011
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.152.1710.fa
برگشت به اصل مطلب