پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی آبادان
معاونت آموزش، تحققیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان 69.3 درصد از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آبادان آگاهی ضعیفی نسبت به نگهداری خون بند ناف دارند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتیجه این مطالعه نشان داد 69.3 درصد از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی از سطح آگاهی ضعیف و 57.1 درصد از نگرش مثبتی برخوردار بودند. و 78 درصد خانم های باردار نگهداری نمونه خون بند ناف در بانک بندناف عمومی و 13.5 درصد بانک بند ناف خصوصی را انتخاب کردند. رابطه بین آگاهی و نگرش با میزان شغل و تحصیلات P<0.05 معنادار بود.
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.152.1711.fa
برگشت به اصل مطلب