پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی آبادان
معاونت آموزش، تحققیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیشترین سطح درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری آبادان تکنیکی- حرفه ای، صمیمیت و حمایتی می باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای روند تغییر درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان سال اول تا چهارم پرستاری بر اساس مدل مراقبتی واتسون انجام شد که با توجه به نتایج آن بیشترین سطوح درک رفتارهای مراقبتی بعد تکنیکی- حرفه ای، صمیمیت و حمایتی بوده است که ارتباط معناداری با سال تحصیلی و حیطه های تکنیکی- حرفه ای صمیمیت و حمایتی به ترتیب اولویت دیده شده است.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.152.1712.fa
برگشت به اصل مطلب