پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی ساوه
استفاده از نقشه مفهومی در آموزش بالینی بر افزایش یادگیری دانشجویان پرستاری موثر است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی مطالعه انجام شده برتاثیر به کار گیری نقشه مفهومی در آموزش بالینی ،نتایج نشان داد که دانشجویانی که از نقشه مفهومی استفاده کرده بودند خودکارآمدی برای یاد گیری آنها افزایش پیدا کرده بود .این نتیجه استفاده از نقشه مفهومی به عنوان یک مداخله فراشناختی در دانشجویان پرستاری حمایت می کند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: حمیدرضا کوهستانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۴   |   کد طرح: 95-08-10-18
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.156.607.fa
برگشت به اصل مطلب