پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشکده علوم پزشکی لارستان
فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم های اکسیداتیو در حضور داروی ایزونیازید در بافت کبد موش صحرایی کاهش می یابد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کبد اولین اندام مهم برای جذب و متابولیسم مواد شیمیایی و سموم است. آسیب سلولی که بدنبال افزایش رادیکالهای آزاد ایجاد می شود سبب فعال شدن سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی می گردد. از جمله آنزیم های مؤثر در برابر سمیت ناشی از رادیکالهای آزاد آنزیم های اکسیداتیو نظیر سوپراکسیددسموتاز، کاتالاز، نگولوتاتیون s ترانسفراز و .... می باشند. مصالعه حاضر به بررسی تأثیر آنتی اکسیدانی ایزونیازید و نانوذرات سلنیوم، اکسید آهن و نقره بر شاخص های استرس اکسیداتیو کبد موش صحرایی می پردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم های مذکور در حضور داروی ایزونیازید در بافت کبد کاهش می یابد، در حالیکه این کاهش وابسته به دوز نانوذرات سلنیوم، اکسید آهن و نقره نیست. 


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر داروی ایزونیازید بر شاخص های استرس اکسیداتیو کبد موش صحرایی و نقش آنتی اکسیدانی نانوذرات سلنیوم، اکسید آهن و نقره
مجری اصلی: سمانه ذوالقدری جهرمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۵/۱   |   کد طرح: 1393-150
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.160.1074.fa
برگشت به اصل مطلب