پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- تازه‌های پژوهش
ارتباط مصرف صبحانه با مشکلات روحی و رفتارهای خشونت آمیز دانش‌آموزان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ارتباط مصرف صبحانه با مشکلات روحی و رفتارهای خشونت آمیز دانش‌آموزان

این مطالعه در بین 14880 دانش آموز 18-6 ساله که به طور تصادفی خوشه ایی از 30 استان کشور انتخاب شده بودند انجام گرفت و ارتباط مصرف صبحانه با مشکلات روحی و رفتارهای خشونت آمیز را مورد بررسی قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان مشکلات روحی و رفتارهای خشونت آمیز به طور معنی داری در میان دانش آموزانی که صبحانه مصرف نمی کردند بیشتر از دانش آموزانی که به  طور مرتب صبحانه مصرف می کردند بود.

منبع:

Association of Breakfast Intake with Psychiatric Distress and Violent Behaviors in Iranian Children and Adolescents: The CASPIAN- IV Study [Fulltext]

نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.60.18.fa
برگشت به اصل مطلب