مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: جامعه شناسی :
:: عوامل اقتصادی نقش موثرتری در مهاجرت جوانان دارد - ۱۳۹۸/۱/۲۶ -
:: آموزش معیارهای موثر در انتخاب هم اتاقی نقش مهمی در کاهش مشکلات دانشجویان خوابگاهی داشت. - ۱۳۹۸/۱/۱۸ -
:: وضعیت اقتصادی- اجتماعی برروی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کمتر، در غرب ایران(شهرهای کرمانشاه و سنندج)تأثیرگذار است - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ -
:: آموزش مهارت مدیریت خشم در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی به تنهایی در کاهش بروز خشم موثر نمی باشد. - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ -
:: ارتقا سلامت معنوی و شادکامی می‌تواند موجب بهبود وضعیت خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان گردد. - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -
:: کودک ازاری با عوامل خانوادگی و سلامت والدین ارتباط دارد - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ -
:: بهبود کیفیت زندگی کاری، رفتارهای مخرب کاری را در کارکنان کاهش می دهد - ۱۳۹۷/۱۰/۹ -
:: رضایت شغلی کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین در سطح متوسط است. - ۱۳۹۷/۱۰/۸ -
:: ازدواج پایه و اساس پیدا کردن هویت اجتماعی است - ۱۳۹۷/۹/۲۸ -
:: مسئولین و مشاورین آموزش و پرورش بایدجهت شناسایی کودکان در معرض آسیب اقدام نمایند. - ۱۳۹۷/۹/۲۷ -
:: عوامل فردی موثر بر خلاقیت و عوامل سازمانی موثر بر نوآوری در مدیران است. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: تقویت بهینه نظارت های مستمر سازمانی، مهندسی فرایندها و اصلاح آن‌ها و جلوگیری از انحصارطلبی می تواند فساد اداری را کاهش دهد. - ۱۳۹۷/۷/۲ -
:: ویژگیهای دمو گرافیک دانشجویان با میزان حضور آنها در کلاس درس رابطه دارد. - ۱۳۹۷/۶/۳۱ -
:: عوامل مهاجرت روستاییان به شهر در شهرستان رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: زنان در مناطق روستایی بر خلاف انتظار حدود یکسال امید به زندگی کمتری از مردان داشته اند و این حاکی از لزوم توجه هر چه بیشتر به سلامت زنان در من - ۱۳۹۷/۵/۱۵ -
:: ایجاد جو اعتماد در دانشگاه به منظور اشتراک گذاری دانش - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: بیشترین نابرابری در هزینه‌های مصرفی خانوارها، مربوط به نابرابری در هزینه های غیرخوراکی (هزینه‌های آموزشی و حمل و نقل) است. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: بین تصویر بدنی با راهبردهای تطابقی ارتباط وجود دارد - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -