مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: اخلاق پزشکی:
:: پرسنل اتاق عمل حفظ شان و منزلت بیمار را در نهاد مراقبت خود ارائه می دهند - ۱۳۹۷/۱/۳۰ -
:: رابطه سلامت معنوی و رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان اداری - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: نگرش پرستاران بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم در مورد دستور عدم احیاء - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: مفهوم تطابق، و شناسایی ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن در بیماران مولتیپل اسکلروزیس - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: عوامل محیطی اصلی ترین مانع رعایت اخلاق حرفه ای در پرستاران می باشد - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: آگاهی دانشجویان پرستاری از کدهای اخلاقی خدمات بالینی پرستاری - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: کارکردهای اخلاقی آموزش انسان شناسی صدرایی - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: مراجعه کنندگان به مطب‌ها و موسسات خصوصی شهر سنندج از رعایت منشور حقوق بیمار در سال 1395 رضایت دارند. - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: ابزار اندازه‌گیری اخلاق حرفه‌ای در آموزش، برنامۀ ارتقاء اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه‌ها و سیاست‌های آموزشی برای اساتید و دانشجویان تدوین شد - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: علیرغم دیدگاه شرکت‌کنندگان درباره اهمیت اخلاق در آموزش، رعایت آن همراه با چالش است. - ۱۳۹۶/۶/۵ -