مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: ارگونومی:
:: بررسی نگرش و علایق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به ورزش همگانی - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: مداخلات ارگونومی مشارکتی سبب کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی می گردد. - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: مداخلات ارگونومیکی مناسب و افزایش آگاهی نسبت به الگوهای تغذیه ای می تواند باعث بهبود کارآیی و سلامت شغلی کارگران شود. - ۱۳۹۷/۱/۱۹ -
:: روش مداخله ای STOP کاهش رفتارهای ناایمن کارگران را در پی دارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: رنگ فاضلابهای صنعتی با استفاده از مواد طبیعی و شیمیایی کاهش چشمگیری می یابد. - ۱۳۹۶/۶/۲۱ -