مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: باکتری شناسی:
:: طراحی کیت تشخیص مولکولی آپتامر در تشخیص سپسیس بر اساس پروکلسیتونین - ۱۳۹۷/۲/۴ -
:: الگوهای ژنتیکی مختلفی از ایزوله های اسینتوباکتر بومانی وجود دارند و بیشتر این الگوها به اکثر آنتی بیوتیک ها مقاومند. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: شیوع سویه های توکسین زای کلستریدیوم دیفیسیل (پاتوژن اولیه اسهال) در بین بیماران بستری افزایش پیدا کرده است. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: خاصیت آنتی باکتریال عصاره گل انار در غلظت های مختلف متفاوت می باشد - ۱۳۹۷/۱/۳۰ -
:: نانو ذرات کلوئیدی حاوی نقره و اکسید روی می توانند به عنوان یک نانو داروی ایمن و موثر جهت حذف MTB در ریه افراد مبتلا به سل ریوی استفاده شوند. - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: میزان آگاهی پزشکان عمومی شهر یاسوج از تشخیص و درمان هلیکوباکترپیلوری باید افزایش یابد - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: تعیین کلونال کمپلکس، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتایپینگ ایزوله های ادراری انتروباکتر کلوآکه - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: درصد آلودگی سالمونلا در مواد غذایی فله بیشتر از مواد غذایی بسته بندی شده است. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: تعیین شیوع باکتریهای کلامیدیا تراکوماتیس و نایسریا گونوره در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان مجتمع درمانی رسول اکرم (ص) شهر تهران. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: ایمن سازی پرسنل بهداشت و درمان، موثر ترین راه برای کاهش عوارض ناشی از سیاه سرفه در بیمارستانهای کودکان و زنان و زایمان است. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: اسانس گیاه بومادران بر باکتری های مثبت و منفی خاصیت (اثر) ضد باکتریایی دارد. - ۱۳۹۷/۱/۲۰ -
:: پپتید آنتی باکتریال Dicentracin-like در ماهی، دارای خصوصیات آنتی باکتریال قوی تری نسبت به مورونسیدین است. - ۱۳۹۷/۱/۱۹ -
:: بیشترین و کمترین فراوانی مقاومت عفونت کلبسیلا پنومونیه مربوط به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و ایمیپنم می باشد. - ۱۳۹۷/۱/۱۹ -
:: در سویه های سودوموناس آئروژینوزا، در بیماران با عفونت ادراری، داروی ایمپنیم بیشترین حساسیت و سفوتاکسیم بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی را داشت - ۱۳۹۷/۱/۱۸ -
:: اختراع کیت تشخیص طبی - آزمایشگاهی نمونه های خونی سپسیس براساس مدل مولکولی برو کلسیتونین - ۱۳۹۷/۱/۱۸ -
:: تاثیر آدامس کلپوره بر کاهش تعداد استرپتوکوک موتانس در بزاق انسانی - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های آموزشی شهرکرد مقاومت بالایی نسبت به اکثر آنتی بیوتیک ها نشان دادند - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -
:: تغییرات میکروبیوم روده با ایجاد بیماری دیابت نوع 2 ارتباط دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: مقاومت متالوبتالاکتامازی در ایزوله های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به کارباپنم وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: آنتی بیوتیک های آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین و بیوسورفاکتانت رامنولیپید بر خواص سطحی اشریشیا کولای های ادراری و مدفوعی تاثیر دارد. - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: با وجود افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین هنوز می توان به آنتی بیوتیک وسیع الطیف ایمی پنم برای درمان عفونت ادراری اعتماد کرد. - ۱۳۹۶/۶/۲۰ -
:: آزمایشات فنوتیپی برای شناسایی ایزوله‌های تولیدکننده کارباپنماز مفید هستند، اما قادر به تشخیص افتراق بین انواع ژن‌ها نیستند. - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: شناسایی شایعترین کلون های استافیلوکوکی با الگوی مقاوت چندگانه دارویی در بیماران بستری در بخش ICU - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: توسعه روش multiplex real-time PCR برای گروه‌بندی فیلوژنتیکی سویه‌های اشریشیا کلی - ۱۳۹۶/۵/۱۹ -