مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: باکتری شناسی:
:: تغییرات میکروبیوم روده با ایجاد بیماری دیابت نوع 2 ارتباط دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: مقاومت متالوبتالاکتامازی در ایزوله های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به کارباپنم وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: آنتی بیوتیک های آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین و بیوسورفاکتانت رامنولیپید بر خواص سطحی اشریشیا کولای های ادراری و مدفوعی تاثیر دارد. - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: تاثیر آدامس کلپوره بر تعداد استرپتوکوک موتانس بزاق - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: با وجود افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین هنوز می توان به آنتی بیوتیک وسیع الطیف ایمی پنم برای درمان عفونت ادراری اعتماد کرد. - ۱۳۹۶/۶/۲۰ -
:: آزمایشات فنوتیپی برای شناسایی ایزوله‌های تولیدکننده کارباپنماز مفید هستند، اما قادر به تشخیص افتراق بین انواع ژن‌ها نیستند. - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: شناسایی شایعترین کلون های استافیلوکوکی با الگوی مقاوت چندگانه دارویی در بیماران بستری در بخش ICU - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: توسعه روش multiplex real-time PCR برای گروه‌بندی فیلوژنتیکی سویه‌های اشریشیا کلی - ۱۳۹۶/۵/۱۹ -