مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: بینایی سنجی:
:: قرار گرفتن منبع خیرگی (گلر) در سمت بینی (نازال) می تواند باعث حفظ بهتر تیزبینی فرد شود. - ۱۳۹۸/۴/۴ -
:: نرم افزار کنترل پلک زدن در زمان استفاده از صفحه نمایش های دیجیتال طراحی و ساخته شد. - ۱۳۹۷/۱۲/۸ -