مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی سنتی و حاشیه:
:: در این پژوهش تخم شوید نسبت به اکسی توسین تأثیر بهتری در پیشرفت روند زایمان داشته است. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: عصاره هیدروالکلی سنبله ای کرکدار باعث القای آپوپتوز و عدم تکثیر در رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال انسانی می شود - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: انجام حجامت عام باعث کاهش سموم بدن می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: مصرف قرص حاوی کندر و بادرنجوبه در افزایش حافظه سالمندان سالم موثر است. - ۱۳۹۶/۹/۵ -