مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: پزشکی غدد:
:: استفاده از هورمون تیروئیدی T3 و سلول بنیادی بند ناف برای درمان مارسایی خونرسانی مغز موش های آزمایشگاهی - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: بین بعضی پلی مورفیسم آنزیم پارااکسوناز1 و بیماری دیابت ملیتوس نوع 2 ارتباط معنی داری وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: ورزش باعث کاهش معنا دار گلوکز خون در رت های دیابتی می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۵ -
:: سطوح سرمی امنتین، کمرین و TNF-α در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری تفاوت معنی داری ندارد - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: در مطالعه روی رت ها افزایش میزان ویتامین د باعث کاهش سطح سرمی IGF-1 در مدل تجربی دیابت می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: بین سقط جنین و وجود آنتی بادی های ضد تیروئید در خون مادر ارتباط وجود ندارد. - ۱۳۹۶/۸/۲۲ -
:: غذای مصرفی بیماران مبتلا به دیابت از کفایت تغذیه ای مطلوب بر خوردار نیست. - ۱۳۹۶/۷/۲۹ -
:: از نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی داروی لووتیروکسین و کنترل رهایش دارو می توان جهت درمان بیماری کم کاری تیروئید استفاده نمود. - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: بررسی تأثیر مصرف مکمل ایکوزاپنتاانوئیک اسید (EPA) بر سطوح سرمی پروتئین شوک حرارتی 27 HSP 27 و Kynurenineدر افراد مبتلا به دیابت نوع .II - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: بررسی کارآیی وتعیین بهترین آستانه میزان برداشت تکنسیوم تیروئید در پیش بینی عود شش ماهه پرکاری تیروئید پس از قطع درمان آنتی تیروئید بیماران - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: ارتباط ژنوتیپ های متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز، (MTHFR C677T) ، تیمیدیلات سنتاز (TYMS)، متیونین سنتاز (MTRA2756G)و متیونین سنتاز ردوکتاز (MTRRA66G) با خطر اب - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: آیا شاخص چاقی احشایی در پیش بینی ابتلا به دیابت بهتر از شاخص های تن سنجی عمل می کند؟ - ۱۳۹۶/۷/۴ -
:: اختلال عملکرد تیروئید در بین نوزادان بسیار کم وزن(VLBW )شایع است. - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: ممنوعیت مصرف همزمان ارلیستات و پیوگلیتازون - ۱۳۹۶/۵/۹ -