مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: چشم پزشکی:
:: میزان موفقیت جراحی ناخنک با روش پیوند ملتحمه ای و پیوند غشای آمنیوتیک از نظر عود و بهبود نقص اپیتلیالی تقریبا یکسان است. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -
:: گیرنده های اپیوئیدی در تغییرات مرفولوژیک چشم در رت های سیروتیک نقش دارند. - ۱۳۹۶/۱۲/۶ -
:: شیوع کوررنگی در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرکرد - ۱۳۹۶/۱۲/۲ -
:: متوسط ضخامت ماکولا در مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان است. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ -
:: تزریق بواسیزوماب قبل از ویترکتومی برای رتینوپاتی دیابتیک، جراحی را آسان تر می نماید. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: تزریق داخل ویتره متوتروکسات باعث بهبود بینایی و کاهش ورم ماکولا می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: موتاسیون در ژن GJA8 مسبب ایجاد حدود 30% از آب مروارید های مادرزادی با الگوی توارثی اتوزومال غالب در خانواده های ایرانی میباشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -