مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: حشره شناسی:
:: بیماری لیشمانیوز در شرق استان مازندران به عنوان ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬـﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻣﻄـﺮح است. - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ -
:: اسانس چهل درصد گیاه مرزنجوش دارای خاصیت دورکنددگی علیه ساس تختواب است. - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -
:: یک عامل جدید نیش زن به نام دنتیلا در شهرستان کاشان شناسایی شد. - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -
:: کنه های مهم ناقل تب کریمه –کنگو پراکندگی وسیعی در ایران دارند و طیف وسیعی از کنه های سخت قادرند که این بیماری زئونوز را انتقال دهند. - ۱۳۹۷/۸/۲۶ -
:: شناخت آفت شهری به نام ساس تختخواب و بالا رفتن آگاهی افراد نسبت به آن می تواند کمک موثری درکاهش میزان آلودگی به این حشره نماید. - ۱۳۹۷/۸/۲۶ -
:: گونه ای غنی عقرب های موجود در ایران شناسایی شد. - ۱۳۹۷/۸/۲۰ -
:: عقرب اورتوشیروس ایرانوس گونه ای مستقل می باشد و خصوصیات مرفومتریک نیز این ویژگی را تایید کرد. - ۱۳۹۷/۸/۱۲ -
:: لزوم برگزاری برنامه آموزشی آشنایی با گونه های عقرب برای پرسنل بخش درمان برای مناطق پر‌خطر بندرعباس - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -