مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: زیست فناوری:
:: ایمونوتوکسین دیفتری- هرسپتین با تاثیر دو برابر هرسپتین خالص سلولهای سرطانی سینه دارای گیرنده HER2 را از بین می برد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -
:: بر هم کنش اسپرمین/اسپرمیدین -N1 استیل ترانسفراز با CCND3 در مهار سلول های سرطانی - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: بکارگیری سیستم درج هدفمند ژن ( اینتگراز PhiC31) جهت تولید آنتی بادی منوکلونال هدف - ۱۳۹۶/۶/۴ -