مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: ژنتیک:
:: پلی فنول اپی گالوکاتچین گالات (مشتق از چای سبز و عصاره عناب) در کنترل تکثیر، القاء آپوپتوز در رده سلولی میلوبلاستیک موثر است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: پلی مورفیسم IL9R واقع در کروموزوم های X و Y با افزایش ابتلا به رینیت آلرژیک در زنان همراه است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: ارتباط پلی مورفیسم ژنی NLRP3 rs10754558 با نوع بیماری و سطح بیان IL-1β و IL-18 در بیماران آلوده به هلیکوباکترپیلوری - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: بین پلیمورفیسم ژنی CD25 و بروزمولتیپل اسکلروزیس ارتباطی وجود ندارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: میزان بیان ژن TBK1 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: دستیابی به تکنولوژی تمایز سلول های بنیادی به سلول های موئی شنوایی با استفاده از فاکتورهای رشد - ۱۳۹۶/۱۲/۲ -
:: سرکوب بیان ژن گیرنده PTGIR پروستاگلاندین I2 می تواند راه درمان مناسب برای میگرن باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: حضور سایتوکاین های ضد التهابی مانندTGFβ1 باعث افزایش فعالیت مهاری XAV939 و مخصوصا NVP - BEZ235 می شود. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -
:: مقایسه سمیت پرودیگوزین روی سلولهای سرطانی T47D و سلولهای لنفوسیتی تیمار شده با اشعه گاما - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -
:: افزایش بیان ژن MDR1 به کمک وکتور لنتی ویروسی در سلول سرطانی پستان متاستاتیک - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -
:: اثرات تروستیلبن بر بیان اجزای مسیر فرعی آپوپتوز - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: بررسی فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز OXA-10 و PERدر سویه‌های کلبسیلای جدا شده از ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
:: افزایش بیان IGF2BP3 منجر به پیشبرد و پیش آگهی بد در سرطان کولورکتال می شود. - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
:: تمایز سلول های بنیادی بند ناف به رده زایا - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
:: کافئیک اسید فنیل استر می تواند به عنوان یک ماده موثر در جلوگیری از متاستاز و القاء مقاومت دارویی تاثیر بسزایی داشته باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱ -
:: بررسی جهش های اگزون های 3، 4، 7 و 10 ژن PALB در بیماران مبتلا به سرطان پستان - ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ -
:: جهش جانوس کیناز 2 در بیماران مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو مزمن استان آذربایجان غربی شایع است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -
:: کاهش بیان یک ژن تاثیر گذار بر آنژیوژنزیس می تواند بر تغییر بیان دیگر پروتئین ها اثر گذار باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: بیان پروتئین نو ترکیب با SDS-PAGE و وسترن بلات با استفاده ار آنتی بادی اختصاصی ضد پروتئینGMCSF تأیید گردید - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: شیوع و ارتباط موتیف‌های EPIYA ژن cagA در سویه‌های هلیکو باکترپیلوری جداشده از بیماران با اختلالات گوارشی - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مقاومت آنتی بیوتیکی و سویه های مقاوم به چند دارو (MDR) در بین ایزوله های پسودموناس آئروژینوزا از شیوع بالایی برخوردار است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
:: فراوانی ژن aac(3)-IIa درایزوله های یوروپاتوژنیک باکتری اشریشیا کلی مقاوم به آمینوگلیکوزید جدا شده از عفونت های ادراری زنان - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
:: بوتیل سیکلوهپتیل پرودیگوزین در رابطه با سلولهای M‌CF7- MX قابلیت تبدیل شدن به یک داروی ضد سرطانی را داراست. - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
:: تغییرات اپی ژنتیکی در پروموتر ژن RASSF5A می تواند در ایجاد سرطان زایی در بیماران سرطان کولورکتال خانوادگی نوع Xنقش داشته باشد. - ۱۳۹۶/۹/۲۹ -
:: ترکیبات فورانوکومارینه ای برگاپتن و گزانتوتوکسین بر سطح ترجمه پروتئین های مقاومت دارویی M‌DR1 و BCRP اثرگذار می باشند. - ۱۳۹۶/۹/۲۹ -
:: آنتی اکسیدان تروستیلبن (Pterostilbene) موجب افزایش اثرات مهاری دگزامتازون بر تکثیرو آپوپتوز در رده سلولی لنفوبلاستیکC121 می شود. - ۱۳۹۶/۹/۲۶ -
:: استفاده از مارکرهای بیوشیمیایی آنتی GAD ، آنتی انسولین (II) و C-peptide در تشخیص و تمایز نوع دیابت در بیماران بسیار سودمند است. - ۱۳۹۶/۹/۲۲ -
:: اثر بخشی والپروئیک اسید در درمان سرطان و غلبه بر مقاومت دارویی - ۱۳۹۶/۹/۲۱ -
:: دستکاری ژنتیکی سلول های بنیادی با هدف تولید سلول های مویی شنوایی و بهره گیری در درمان ناشنوایی - ۱۳۹۶/۹/۱۴ -
:: فراوانی موارد اسپورادیک سرطان کولورکتال در خانواده های مشکوک به سندروم لینچ (سرطان غیرپولیپی ارثی کولورکتال) - ۱۳۹۶/۹/۱۳ -
:: تمایز سلول های بنیادی انسانی به شبه سلول های موئی شنوایی با استفاده از تکنیک کشت همزمان - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: بررسی جهش های ژن PMP22 و MPZ در بیماری پلی نوروپاتی ارثی شارکوت-ماری-توث - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: تغییر در بیان ژن های مسیر آپوپتوز مانند Bim نقش مهمی در ایجاد مقاومت به داروهای شیمی درمانی دارند. - ۱۳۹۶/۹/۷ -
:: پلی مورفیسم های (103- A/G و 33- A/G) با ابتلا به لیومیومای رحمی ارتباطی ندارند. - ۱۳۹۶/۹/۷ -
:: پلی مورفیسم های (250- A/G و 216- T/C) با ابتلا به لیومیومای رحمی ارتباطی ندارد. - ۱۳۹۶/۹/۷ -
:: همسانه سازی و بیان ژن LDP در باکتری E. coli BL21DE3 منجر به تولید بالای پروتئین نوترکیب LDP در حدود 30 میلی گرم در لیتر شد - ۱۳۹۶/۸/۱۰ -
:: انتقال ژن، نوید بخش یک روش بسیار کارامد در درمان انواع سرطانها و اختلالات ژنتیکی است . - ۱۳۹۶/۷/۳۰ -
:: جهش m694v شایعترین فاکتور خطر بیماری تب مدیترانه ای فامیلی در استان آذر بایجان غربی است. - ۱۳۹۶/۷/۲۳ -
:: تاثیر بیان RNA غیررمزگذار بلند (Long non- coding RNA)ARA درنمونه های بافت توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: بین میزان بیان miR204 وmiR 107 در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 و سندروم متابولیک ارتباط وجود دارد. - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: واریانت های ژنPON1 در کدون 55 با بیماری عروق کرونر و همچنین بیان کم آنزیم PON1 مرتبط می باشند. - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: تاثیر همسانه سازی، بیان آزمایشگاهی پروتئین نو ترکیب فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت - منوسیت انسانی (rh GMCSF) در اشریشیاکلی - ۱۳۹۶/۷/۱۵ -
:: خاموش سازی بیان ژن cIAP2 باعث کاهش تکثیر و پروتئوم رده سلولی MDA-MB-231 در بیماران مبتلا به سرطان پستان می شود - ۱۳۹۶/۷/۱۵ -
:: ژن hPTTG در تومور زایی و تکثیر سلولی اهمیت دارد. - ۱۳۹۶/۷/۱۵ -
:: پلی‌مورفیسم 5640G>A MUC1 می‌تواند به عنوان یک نشانگر مولکولی در تعیین استعداد ابتلای افراد به سرطان معده مطرح باشد - ۱۳۹۶/۷/۱۱ -
:: میزان شیوع استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین در بیمارستانهای لارستان 14 درصد می باشد. - ۱۳۹۶/۷/۱۱ -
:: جهش های شایع ژنتیکی در بیماران مبتلا به هیپرکلسترولمی خانوادگی در جمعیت ایرانی - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: ارتباط معناداری بین ریسک فاکتور ابتلا به سرطان سینه و جهش‌های ژن CHEK2 وجود ندارد. - ۱۳۹۶/۶/۵ -
:: معرفی SHLA- G بعنوان تومور مارکر جدید جهت استفاده در نظام سلامت در راستای تحقق پژوهش های علوم پایه و بالینی - ۱۳۹۶/۵/۳۱ -
:: ضرورت مشاوره های پزشکی برای افراد شاغل در محیط های کاری حاوی ذرات سیلیس کریستالی آزاد - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1