مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: سلولی و مولکولی:
:: بیان ژن VEGF در هر سه گروه هدف نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: روغن گیاه قدومه موجب تمایز سلولهای بنیادی عصبی جنینی به الیگودندروسیت میگردد که در بیماریهای تخریب کننده میلین میتواند استفاده شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: سلولهای بنیادی (MenSCs) مشتق شده از خون قاعدگی یک منبع واقعی برای طراحی تمایز به سلول های اپیدرمی است - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: مقدار بیان ژن‌های CDA و RRM1 به‌عنوان دو نشانگر زیستی مقاومت به جمسیتابین در سرطان لوزالمعده شناخته می شوند. - ۱۳۹۶/۸/۱۶ -
:: گونه P. segnis: گونه اصلی خرچنگ آبی شناگر در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: تمایز سریع و موثر سلول های بنیادی جنینی به سلول های قلبی در شرایط آزمایشگاهی و داخل بدن موش - ۱۳۹۶/۷/۱۰ -
:: miR-21: نشانگری قابل اعتماد برای تشخیص زودهنگام آسیب حاد کلیه پس از عمل جراحی قلب - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -
:: افزایش miR-146a در سلول‌های اندوتلیال عروقی طی شرایط هایپرگلایسمیک باعث افزایش بیان ژنی Nf-kB می‌شود. - ۱۳۹۶/۵/۲۹ -