مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: فیزیولوژی:
:: والپروات در دیابت بر تغییرات سطح فاکتور کاسپاز 3 در بافت هیپوکمپ نقش کاهنده دارد - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ -
:: حمله تشنج با علت مشخص مثل اختلال در غلظت الکترولیتی نیاز به شروع داروهای ضد تشنج ندارد و بار فع علت می توان از بروز حملات جلوگیری کرد - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: تجویزان استیل سیستئین اثرات مخرب ناشی از مصرف سیکلو فسفامید را در کبد موشهای صحرایی کاهش میدهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: اکسی توسین سبب ایجاد حفاظت در قلب ایزوله موش صحرایی می شود. - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: تأثیر تزریق درون آمیگدالی مهارکننده پروتئین کیناز Mzeta در اکتساب، تثبیت و فراخوانی حافظه احترازی موش صحرایی نر - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: مشتقات ویتامینA در بهبود بیماری قلبی (تصلب شرائین) موثر است. - ۱۳۹۶/۷/۱۰ -
:: اثرات منفی رفتاری – شناختی مرفین مزمن با ورزش اصلاح می شود - ۱۳۹۶/۶/۲۰ -
:: بلوک گیرنده ان-متیل دی-آسپارتات رفتارهای وابسته به اضطراب و افسردگی را بطور وابسته به جنس در موش کوچک آزمایشگاهی تغییر میدهد - ۱۳۹۶/۶/۱۹ -
:: اثر عصاره هیدروالکلی پیاز مزرعه روی (Allium atroviolaceum L) بر اسپرماتوژنز در موش - ۱۳۹۶/۶/۱۹ -
:: ویتامین C بصورت واضح باعث افزایش غلظت آلبومین و پروتئین توتال در کبد موش سوری می گردد. - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: دو فاکتور BM-MS CS, AAM برای مهاجرت این سلولها در محل زخم و بهبودی فلاپ تاثیر مثبت دارند. - ۱۳۹۶/۶/۹ -
:: افزایش تعداد ماست سل ها با بهبودی در وضعیت رگ های خونی در منطقه انتقالی فلاپ همراه است. - ۱۳۹۶/۶/۸ -
:: بررسی اثر درمان همزمان سلولهای بنیادی مزانشیال با هورمون تیروئیدی ( T٣ ) و ورزش بر تغییرات سلولی و رفتاری در یک مدل تجربی سکته مغزی در موشهای س - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: عصاره میوه نسترن کوهی می تواند تعادل و حافظه احترازی موش را بهبود بخشد. - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: عصاره میوه گیاه گلدیک می تواند سبب کاهش علایم افسرگی و اضطراب موش شود. - ۱۳۹۶/۶/۱ -
:: اثرات ورزش ترد میل و فلوکستین بر پاسخ های مولکولی، سلولی و رفتاری ناشی ازاسترس - ۱۳۹۶/۵/۲۸ -
:: تابش پرتو گاما با دوز کم در تسریع زخم می تواند موثر باشد - ۱۳۹۶/۵/۲ -