مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: قارچ شناسی:
:: هم افزایی مطلوب ترکیب دارویی میکافانژین و وریکونازول بر علیه گونه های مقاوم کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: گونه نوظهور کاندیدا آریس موجب کاندیدیازیس منتشر با بیشترین بار عفونی در بافت کلیه و کشندگی قابل توجه در موش آزمایشگاهی می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: نانو ذرات لیپیدی بارگیری شده با وریکونازول، موجب کاهش معنا دار حداقل غلظت مهاری دارو در ایزوله های حساس و مقاوم به داروی آسپرژیلوس فومیگاتو - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: افزایش بیان ژنهای AtrF و AfuMDR1-4 در سویه های Aspergillus fumigatus مقاوم به آزول ها: هدفی برای تولید داروهای ضد قارچ نوین - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: تنوع ژنتیکی گونه های قارچی کریپتوکوکوس جدا شده از نمونه های محیطی درختان اکالیپتوس و کبوتران در ایران بررسی شد. - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: انواع آریتمی های قلبی خطرناک در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تفاوتی با افراد سالم ندارد . - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -