مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: میکروب شناسی:
:: بررسی فراوانی ژنهای TEM،SHV و CTX-M در کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای شهر کرما - ۱۳۹۷/۶/۷ -
:: غربالگری باکتری کلامیدیا در افراد با رفتار پر خطر جنسی مراجعه کننده به کلینیک بیماری های رفتاری توصیه می گردد. - ۱۳۹۷/۵/۶ -
:: ترکیبات سنتزی نوین پلی تری آزول کلیکس آرن دارای اثرات ضد میکروبی می باشند. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: استفاده از رژیمهای درمانی مناسب جهت کاهش مقاومتهای آنتی بیوتیکی باکتری کلبسیلا پنومونیه امری ضروری است - ۱۳۹۷/۴/۵ -
:: برخی آنتی بیوتیک ها می توانند در دوز بسیار پایین و در کنار یک آنتی بیوتیک دوم جهت درمان موفق تر عفونت به کار روند. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: با به کارگیری میکروبها می توان لجن های نفتی را بدون آسیب به محیط زیست دفع کرد - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس مهمترین عوامل عفونت های سوختگی در بخش سوختگی بیمارستان شهید بهشتی هستند. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: ریسک آلودگی در غذاهای خام و همچنین پخته آماده مصرف با لیستریا بالا می باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: توانایی تولید بیوفیلم و میزان ژنهای مربوط به مقاومت ضد میکروبی بیوفیلم، ndvB و tssC1، سودوموناس آئروژینوزای عفونت چشم، بالا و نگران کننده است - ۱۳۹۶/۹/۵ -
:: آنتی بیوتیک ونکومایسین می تواند به عنوان داروی انتخابی برای کنترل عفونت های حاصل از استافیلوکوک های کوآگولاز منفی استفاده شود. - ۱۳۹۶/۷/۲۹ -
:: عفونت HBVدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نسبت به افراد سالم شیوع بالاتری دارد. - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: کاربرد آزمون زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص ویژگیهای ژنومی و تغییرات کلونالیتی گونه‌های شیگلای جداشده از بیماران اسهالی - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: تعیین فراوانی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت بتالاکتامازی AmpC در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان - ۱۳۹۶/۷/۵ -
:: شیوع بالای مقاومت چند دارویی و مقاومت به سفالوسپورین نسل سوم در بین جدایه‌های محیطی اشرشیا کلی جدا شده از سواحل بوشهر - ۱۳۹۶/۶/۲۶ -
:: اثر محیط کشت بر پایداری شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی آلیسین - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -